نکاتی در مورد فیلتر هوا

چرا باید فیلتر هوا تمیز باشد؟

تمیز نگه داشتن فیلتر هوا موجب تمیزماندن موتور اتومبیل و عدم وجود ذرات و خرده آشغال ها در آن می شود که خود عاملی موثر در عملکرد بهینه موتور است. تمیز نگه داشتن فیلتر همچنین سبب کاهش مصرف وسوخت خودرو نیز می شود که به معنی صرفه جویی در هزینه ها می باشد. هزینه ای که برای تعویض یک فیلتر هوا صرف می شود موجب صرفه جویی به مقدار چند برابر همان هزینه در مصرف سوخت می شود.

در مورد ماشین ها، سیستم های خود تمیز کننده ای مانند آنچه در بدن انسان وجود دارد، تعبیه نشده است. در صورت کارکرد موتور بدون فیلتر هوا، خیلی زود فضای موتور پر از مواد مزاحمی چون حشرات، برگ ها و خرده آشغال های دیگر می شود.به علاوه تمامی مواد شیمیایی مضر نیز وارد موتور خواهند شد.

Comments are closed.